تیم

آشپزی رستوران گلوریا

حمید آقایی حمید آقایی
حمید آقایی

سرآشپز۸

فاطمه رحیمیان فاطمه رحیمیان
فاطمه رحیمیان

سرآشپز۷

الهام ایمانیان الهام ایمانیان
الهام ایمانیان

سرآشپز۶

جناب شیبانی جناب شیبانی
جناب شیبانی

سرآشپز۵

اسماعیل قیصری اسماعیل قیصری
اسماعیل قیصری

سرآشپز۴

الهام ایمانیان الهام ایمانیان
الهام ایمانیان

سرآشپز۶

خانم اصغرزاده خانم اصغرزاده
خانم اصغرزاده

سرآشپز ۱

طه تهرانی طه تهرانی
طه تهرانی

سرآشپز ۲